กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา นําโดยนายปราโมท พระหันธงไชย ผู้อํานวยการโรงเรียน นายอนุชา แก้วปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ณ โดมโรงเรียนโพธิแสนวิทยา โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนในทุกระดับชั้นเข้าประชุม เพื่อรับทราบแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียน และเพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาในแต่ละชั้นเรียน

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!